دوره های آموزشی

نگارش حقوقی و آیین نگارش و مکاتبات اداری و قضایی


دوره های  آموزشی نگارش حقوقی برای قضات دادگستری و آیین نگارش اداری و قضایی برای   کارکنان دادگستری استان  با تدریس جناب آقای دکتر سمیع زاده  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در دادگستری استان برگزار شد.

دوره های  آموزشی نگارش حقوقی برای قضات دادگستری و آیین نگارش اداری و قضایی برای   کارکنان دادگستری استان  با تدریس جناب آقای دکتر سمیع زاده  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در دادگستری استان برگزار شد.در این دوره ها  که بر اساس بسته های آموزشی معاونت  آموزش قوه قضائیه برگزار گردیده بر نگارش استوار و نثر مستحکم در انشاء آراء و مکاتبات اداری و قضایی تأکید گردیده است.


يكشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۶
۱۳:۲۸:۵۳

يكشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۴

تعداد کل بازدید کنندگان: ۱۲۸۶۴۲

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۳
 
 

Copyright © ۲۰۱۵ Qazvin Justice All rights reserved
E-mail : info@qazvinjustice.ir - Design and Power by: CaspianITC